Memurlar dikkat! Taşınır Mal Yönetmeliğinde neler değişti?

Memurlar dikkat! Taşınır Mal Yönetmeliğinde neler değişti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan memurları ilgilendiren Taşınır Mal Yönetmeliğindeki değişikliği onayladı! Taşınır Mal Yönetmeliğinde neler değişti?

Memurlar dikkat! Taşınır Mal Yönetmeliğinde neler değişti?

Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6826)

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 6826

Ekli “Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
21 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“t) Üst yönetici: Bakanlıklarda bakana doğrudan bağlı hizmet birimleri bakımından bakanı, bakan yardımcılarına bağlı hizmet birimleri bakımından bakan yardımcılannı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi, belediyelerde belediye başkanını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.