Sendikadan öğretmenlerin özlük hakların için 87 talep

Sendikadan öğretmenlerin özlük hakların için 87 talep
Sendika 7.dönem toplu sözleşme görüşmelerine günler kala öğretmenlerin özlük hakları için 87 talep açıkladı..

Sendikadan öğretmenlerin özlük hakların için 87 talep

Memurların 2024 2025 yıllarında zamlarının karara bağlanacağı 7.dönem toplu sözleşme görüşmelerine günler kala, sendika öğretmenlerin özlük hakları için 87 talebini açıkladı.

Eğitim Sen tarafından hazırlanan 87 maddelik talep listesinde öğretmenlerin, akademisyenlerin ve eğitim çalışanlarının mali, özlük ve demokratik hakları ve eğitime ilişkin detaylar yer alıyor. İşte o talepler..
Eğitim Sen, 7. Toplu Sözleşme görüşmeleri için eğitim camiası ile ilgili taleplerini açıkladı. 87 maddeden oluşan talepler kamuoyu ile paylaşıldı. İşte KESK'e bağlı Eğitim Sen'in o talep listesi:

1. Öğretmen Meslek Kanunu'nda yer alan ekonomik iyileştirmeler bütün eğitim ve bilim emekçilerine ayrımsız ve eşit bir şekilde yansıtılmalı, öğretmenleri ayrıştıran ve 'eşit işe eşit ücret' ilkesiyle çelişen her türlü uygulamaya derhal son verilmelidir.

2. Tüm eğitim ve bilim emekçilerine yaptıkları işin önemi ve zorluğu dikkate alınarak her dört yıla bir yıl olmak üzere yıpranma hakkı (fiili hizmet süresi tazminatı) verilmelidir.

3. Meslek liseleri uygulama derslerinin (atölye) ders ücreti saatleri 20 saat olarak değil maaş karşılığı 15 saat üzerinden hesaplanmalıdır. Sınıf öğretmenlerinin maaş karşılığı girdiği derslerin 15 saat karşılığı hesaplanarak diğer öğretmenlerle eşitlenmelidir.

4. Meslek liselerinde çalışan öğretmenin her tür hak edişleri Emekli Sandığı keseneğine esas olmalıdır.

5. Eğitim çalışanlarının fiili ücret zammı kıdemlerine göre ayarlanmalıdır. 6. Eğitim ve öğretim ödeneği ayrım yapılmaksızın tüm eğitim çalışanlarına net bir maaş tutarında olmak üzere yılda iki kez ödenmelidir.

7. idari tatil olması ve tedavi-tetkik amacıyla öğretmenin sağlık kuruluşunda olmasından dolayı ders görevinin yerine getirilemediği ve ayrıca öğrencilerin derste mevcut olamamasından dolayı dersin yapılamadığı durumlarda öğretmenlerin ek ders ücreti kesilmemelidir.

8. Nöbetçi öğretmenlerden, derse girmeyen öğretmenlerin yerine ders görevini yerine getirenlere, branşına bakılmaksızın bu görev karşılığında ek ders ücreti ödenmelidir.

9. Öğretmenlerin emeklilik ikramiyeleri hesaplanırken, yılı tamamlanmayan süreler ay olarak hesaplanarak ikramiyesine yansıtılmalıdır.

10. Tüm kamu emekçileri kamu hizmetini sağlamak için vardır. Farklı istihdam biçimlerine son verilmeli, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin mali ve özlük açısından kadrolu öğretmenlerle eşit haklara sahip olması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

11. Halk eğitim merkezlerinde çalışan öğretmen ve yöneticilere nöbet ücreti verilmelidir.

12. Halk Eğitim Merkezlerinde farklı statülerde öğretmen farklılıklarına son verilmeli, usta öğreticiler yerine atama yapılmalıdır.

13. Kalkınmada öncelikli yerleşim yerlerinde görev yapan kamu emekçilerine ek tazminat ödenmelidir.

14. Bir kamu hizmeti olan eğitimin uygulayıcısı olan eğitim emekçilerinin özellikle hibrit eğitim süreci adı altında esnek, kuralsız ve keyfi çalıştırılmasının önüne geçilmelidir.

15. Eğitim ve bilim emekçilerine kira yardımı, rahat bir ulaşım servisi ve sağlıklı bir öğün yemek verilmelidir.

16. Öğretmenlerin faydalandığı toplu taşıma indiriminden ayrım yapmaksızın bütün eğitim emekçilerinin yararlanması sağlanmalıdır.

17. Hizmetli memur, teknisyenler ve sağlık hizmetleri personellerinin özel hizmet tazminat oranları artırılmalı, 8. dereceye düşen tüm personele ek gösterge ödenmelidir.

18. Yardımcı hizmetlilerin, idari ve teknik personelin görev tanımı belirlenmeli, görev tanımına uygun yaptıkları fazla çalışma 'fazla mesai' olarak kabul edilmelidir.

19. Özel eğitim öğretim kurumlarında çalıştırılan eğitim emekçilerinin hak kayıplarının karşılanması ve eşit işe eşit ücret ilkesi gereği kamuda aynı işi yapan eğitim emekçilerinden daha düşük ücretle çalıştırılamayacakları yasa ile garanti altına alınmalıdır.

20. Kamu alanı olan okulların kamu hizmet hakkına uygun olarak bütün ihtiyaçları bütçeden karşılanacak şekilde eğitim öğretime bütçe ayrılmalıdır.

21. MEB tarafından imzalanan çocuğun üstün yararını gözetmeyen tüm protokoller iptal edilmelidir.

22. Okullarda özellikle kahvaltı ve yemek hizmeti sunan yemekhaneler açılmalıdır.

23. Eğitimde özgür düşüncenin önüne engel koyan disiplin mekanizmaları terk edilmeli, yerine tüm bileşenlerce oluşturulan ortak yaşam ilkeleri hayata geçirilmelidir.

24. Özellikle felsefe, fizik, biyoloji, kimya, resim, müzik, beden eğitimi vb gibi branşlarda ders saatlerinin arttırılarak bu doğrultuda öğretmen atamaları yapılmalıdır.

25. Okul hemşirelerinin eşit işe eşit ücret gereği Sağlık Bakanlığı'na bağlı hemşirelere sağlanan fiili hizmet zammı, ek ödeme ve teşviklerden yararlanacağı düzenlemeler yapılmalı, okullarda sağlık hizmetlerinin gereği çalışma koşulları oluşturulmalıdır.

26. Teknik Hizmet Sınıfı için Ek Gösterge adil bir şekilde düzenlenmelidir.

27. Teknik Hizmet Sınıfı için Seyyar Hizmet Tazminatı 6 ay değil, diğer kurumlarda olduğu gibi 12 ay ve düzenli olarak verilmelidir.

ÖZLÜK HAK ve HUKUK TALEPLERİ

1- OHAL KHK'leri ile hukuk dışı bir şekilde hayata geçirilen ihraçlar ve açığa almalarla ilgili hukuksuz karar ve uygulamalara son verilmeli, hukuki deliller ve mahkeme kararları olmadan ihraç edilen tüm kamu emekçileri ve barış akademisyenleri derhal görevlerine iade edilmelidir.

2- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan ve eğitim-öğretim sınıfı dışında bulunan tüm personel eğitim-öğretim sınıfına tabi tutulmalı, ekonomik, sosyal ve özlük haklarda iyileştirme yapılmalıdır.

3- Öğretmen, hizmetli ve teknik personel açıkları sözleşmeli ya da güvencesiz istihdam ile değil, doğrudan kadrolu/güvenceli istihdam ile kapatılmalıdır.

4- işe almada, görevde yükselmede ve unvan değişikliğinde mülakatın yerine sınav başarısı, kariyer ve liyakat esas alınmalı, tüm ayrımcı uygulamalara son verilmelidir.

5- Eğitim kurumları yöneticileri, belli koşulları taşıyan öğretmenler arasından ve eğitim bileşenlerinin tamamının katılımı ile gerçekleştirilecek seçimlerle belirlenmelidir.

6- Aday öğretmenlere uygulanan performans değerlendirmesi ile adaylık devresinin sonunda sözlü sınav yapılması uygulamasından vazgeçilmeli, buna ilişkin gerekli mevzuat değişikliği yapılmalıdır. 7- Kamu alanında ayrımcılığa yol açan `Başöğretmenlik, 'Uzman Öğretmenlik' gibi kariyer basamaklandırması uygulamasına son verilmelidir.

8- Görevde yükselme ve unvan değişikliklerinin her yıl yapılmasına olanak verecek biçimde düzenlenmelidir. Sınavlara hazırlayıcı eğitim sınavı düzenleyen kamu kurumları tarafından verilmelidir.

9. Okul öncesi eğitimde öğretmenlerin sabah başlayıp öğlen biten kesintisiz eğitim anlayışından vazgeçilmeli, dinlenme saatleri ayarlanmalıdır. Ders süreleri 50 dakikadan 30 dakikaya indirilmeli, her sınıf için okul öncesi eğitimi almış yardımcı personel ataması yapılmalı, her anaokuluna İngilizce öğretmeni atanmalıdır.

10- Proje Okulları ile Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine duyuru yapılmadan ve başvuru alınmadan (dolayısıyla keyfi olarak) bakanlık ve valiliklerce, yönetici ve öğretmen atanmasına ve belli bir süre görev yapanların bu eğitim kurumlarındaki görevlerine son verilmesine olanak veren yönetmelik ve yönergeler yürürlükten kaldırılmalıdır.

11- Özel programlı ve proje okulları uygulamasına son verilmelidir.

12- Norm fazlası öğretmenlerin istek dışı atamalarına son verilmelidir.

13- Yardımcı hizmetliler, idari ve teknik personele yönelik isteğe bağlı yer değiştirme olanağı sağlayan düzenleme yapılmalıdır.

14- Eğitim kurumlarında görev yapan yardımcı hizmetli ve memurlar eğitim öğretim hizmetleri sınıfına alınmalı; eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinden yararlanmaları sağlanmalıdır. Yardımcı hizmetlilerin yaptıkları fazla çalışma "fazla mesai" olarak kabul edilmeli ve yüzde yüz zamlı olarak ücretlendirilmelidir.

15- Görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmelikleri değiştirilmeli, yönetmelik, sınavlar ile görevde yükselme ve unvan değişikliklerinin her yıl yapılmasına olanak verecek biçimde düzenlenmelidir.

16- Öğrenim özrü vb. dayalı yer değişikliği taleplerinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

17- Öğretmen alımında, eğitim yöneticisi görevlendirme ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı da dahil 'mülakat' ve 'güvenlik soruşturması' uygulamalarına son verilmelidir.

18- Belletici öğretmenlerin okullarında resen görevlendirilerek nöbet tutma zorunlulukları ortadan kaldırılmalıdır.

19- Her okula iş güvenliği uzmanları istihdam edilmeli ve iş kolu hukuksal tanıma kavuşturulmalıdır.
20- Eğitim emekçilerinden; • işverenin düzenlediği hizmet içi eğitime katılanlara bu eğitim süresince, • Yükseköğrenime devam edenlere (yıllık izinleri dışında) yılda bir ay, • Alanlarında yüksek lisans yapanlara bir yıl, • Alanlarında doktora yapanlara iki yıl, • Kurumunca yurt dışına öğrenim için gönderilenlere, bu öğrenim süresince Özlük haklarına hiçbir zarar gelmemek üzere izin verilmelidir.

21- Öğretmenlerin il içi ve iller arası atamalarda her yıl yaşanan sorunlar, taraflar mağdur edilmeden çözülmeli, hiçbir eğitim ve bilim emekçisi ailesinden koparılmamalıdır.

22- Okul öncesi öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin maaş karşılığı okutmak zorunda olduğu ders saati sayısı 18'den 15'e indirilmelidir.

23- Sendika yöneticisi olarak aylıksız izne ayrılanların aylıksız izin süreleri, sendika genel merkezinin bulunduğu ilin hizmet puanı göz önünde bulundurularak, hizmet puanlarına eklenmelidir.

24- Faranjit, varis, bel fıtığı, astım vb hastalıklar öğretmenler için meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Meslek hastalıkları tanımlanmalı, meslek hastalığına maruz kalanlara tazminat ödenmelidir.

25. idari para cezaları devletin gelir kapısı olarak görülmemeli, cezadan önce kişiler en az iki kez uyarılmalıdır.

DEMOKRATİK TALEPLER

1- Eğitim temel bir haktır ve herkesin parasız yararlanabileceği kamusal bir hizmettir; piyasa koşullarına asla terk edilemez. Eğitim hakkından herkesin eşit ve parasız olarak yararlanması sağlanmalıdır.

2- Eğitimin temel bir insan hakkı olmasından hareketle özel öğretim kurumları kamulaştırılmalı, her türlü paralı eğitim uygulamasına son verilmelidir.

3- Demokratik haklarını kullandıkları ve sendikal çalışmalara katıldıkları için her yıl çok sayıda eğitim ve bilim emekçisi soruşturmaya uğramakta, açığa alınmakta, sürgün ve cezalarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu tür hukuksuzluklara derhal son verilmelidir.

4- Eğitimde siyasi kadrolaşma uygulamalarına son verilmeli, eğitim yöneticileri belirlenirken sendikal-siyasal referanslar değil, liyakat temel alınmalıdır.

5- Tüm kamu emekçilerinin ilk göreve başlamada getirtilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması düzenlemesi iptal edilmelidir.

6- Eğitim kurumlarında kurumu ve bileşenlerini ağlayan her konuda demokratik karar alma süreçleri işletilmelidir. Eğitim kurumu yöneticileri, belirli koşulları taşıyan öğretmenler arasından ve eğitim bileşenlerinin tamamının katılımı ile gerçekleştirilecek seçimlerle belirlenmelidir.

7- MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları uygulaması sonlandırılmalıdır. 8- İl MEM/MEB'deki kurul ve komisyonlarda sendika temsilcilerinin de yer alması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 9- idari ve mülki amirler sağlık, trafik vs önlemleri adı altında toplantı, basın açıklaması gibi etkinlikleri önceden yasaklamamalıdır.

10- Eğitimde özgür ve eleştirel düşüncenin önüne engel koyan disiplin mekanizmaları yerine tüm bileşenlerce oluşturulan ortak yaşam ilkeleri hayata geçirilmelidir.

11- Bütün eğitim bileşenleri için fiziki ve sosyal açılardan engellilerin yaşamını kolaylaştıran koşullar sağlanmalıdır.

12- Eğitim kurumlarının inşaat yapı malzemelerinden enerji tüketimine, doğa ve diğer canlılarla etkileşime kadar ekosistemle uyumlu ve deprem dayanıklılığı olan yapılanma acilen hayata geçirilmelidir.

13- UNESCO-ILO ortak bildirgesi 'Öğretmenlerin Statüsü ve Tavsiye Kararları' hayata geçirilmelidir.

YÜKSEKÖĞRETIM TALEPLERİ

1- Tüm karar ve denetim süreçlerinde üniversite bileşenlerinin tümü yer almalıdır. Karar ve denetim süreçlerinde kişilerin değil, kurulların egemenliğini esas alan eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik öz yönetim ve öz denetim modeli hayata geçirilmelidir.

2- 50/d, 33/a, 35 vb gibi maddelerle istihdam edilen araştırma görevlileri arasında görev ve haklar açısından yapılan her türlü ayrımcılığa son verilmeli, araştırma görevlileri iş güvencesine kavuşturulmalıdır.

3- 2547 sayılı kanunun disiplin mevzuat' yargı kararları, temel hak ve özgürlükler ile ILO kriterleri dikkate alınarak revize edilmelidir. Eşit işe eşit ücret verilerek, ders ve araştırma sürecinde eşit katkıların eşit değerlendirmesi yapılmalıdır. Ek göstergeler yoluyla hiyerarşik ücretlendirmeden vazgeçilmelidir.

4- Rektör başta olmak üzere Dekan atamaları için de tekrar seçimler getirilmelidir.

5- Yükseköğretimde idari ve teknik personele 'yükseköğretim tazminatı' adı altında maaş iyileştirmesi yapılmalıdır.

6- Yükseköğretimde fazla mesai ücreti uygulaması yeniden getirilmeli ve hakkaniyetli biçimde personele ödenmelidir.

7- Geliştirme ödeneği adil bir şekilde akademik personel yanında idari personele de ödenmel]dir.

8- Üniversitelerde ödenen ikinci öğretim ücretlerinden, üniversitede görev yapan idari personel de yararlanabilmelidir.

9- Görevde yükselme sınavı her yıl düzenli olarak merkezi biçimde (illerde, bölgelerde) yapılmalıdır.

10- Merkezi biçimde yürütülen görevde yükselme sınavı ile idari kadroların tümünde yükselme imkanının sağlanması, liyakat esasının daha çok dikkate alındığı bir sistemdir. Daire başkanlıkları gibi kadrolara alanındaki kişiler girebilmelidir (kütüphanecinin kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığına yükselebilmesi gibi). Bu kadrolara atamanın da görevde yükselme gibi sınavlarla belirlenmesi gerekmektedir. Sınavlara giren adayların uzmanlık alanı ve kıdem gibi kriterleri baz alınarak puanları hesaplanmalı, sınav ile aldıkları puan ile bu puan toplamına göre bir değerlendirme yapılmalıdır.

11- Kurum dışı nakil sorunu ciddi mağduriyetlere neden olmaktadır. Kurum dışı nakil için merkezi bir tayin sistemi geliştirilmedir. Her yıl kurumlar nakit gönderme kontenjanı belirlemeli ve bu kontenjanlar şeffaf bir komisyon tarafından (yasal öncelikler hariç) belirlenip değerlendirilmeli ve personele nakil imkanı sağlanmalıdır. Söz konusu nakiller, üniversite yönetimlerinin keyfiliğinden kurtarılmalı, üniversitelerin kurumsal özerkliğine zarar vermeyecek şekilde nakiller için bir standart geliştirilmelidir.

12- ÖSYM'nin yaptığı sınavda talepleri kapsamında idari personel de görev alabilmelidir.

13- Üniversiteler kurumsal özerkliği zedelenmeden mali yönden kamu denetimine açık olmalıdır.

14- Üniversitelerde unvanların norm kadroya eşitlenmesi uygulamasına son verilmeli, hak edilen akademik unvanların kadro derece karşılığı özlük haklarının tesis edilmeli, geriye dönük hak kayıplar' giderilmelidir.

15- Üniversitelerde mobbing (işyerinde psikolojik yıldırma), başta iş güvencesinin ortadan kaldırılması, kişilere aşırı yetkiler tanınması ve mevcut hiyerarşik yapıdan kaynaklı olarak, ciddi bir sorun haline gelmiştir. Bunun önüne geçecek politikalar ve mekanizmalar üretilmeli, kurullar oluşturulmalıdır.

16- Üniversite, öğrencisi, öğretim üyesi, idari personeli ve emekçileriyle bir bütündür. Üniversite emekçilerinin ve öğrencilerin örgütlenme ve siyaset yapma hakları önündeki tüm engeller kaldırılmalı, tüm üniversite emekçilerine koşulsuz iş güvencesi sağlanmalı, toplu sözleşmeli, grevli sendika hakkını kullanmaları yönünde engelleyici değil, kolaylaştırıcı olunmalıdır.

17- Doktorasını tamamlamış araştırma görevlileri ek koşul aranmaksızın güvenceli kadrolara atanmalı, tüm kadrolarda güvenceli çalışma esas alınmalıdır.

18- Tüm kadrolara ait ek göstergeler iyileştirilerek yeniden düzenlenmelidir.

19- COVID-19 gibi salgın dönemlerinde ve doğal afet yaşanan yerlerde, kurum ve birim yöneticilerinin kararına bırakılmadan; kamu emekçilerinin ve toplumun genel sağlığını gözeterek, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uluslararası ve ulusal normlar da dikkate alınarak dönüşümlü çalışmaya başlanmasını ve idari izinli sayılanların bu izinleri kullanmalarına engel olunmamasını sağlayacak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

20- Her çalışma ortamı için gerekli olan ışık, ısı, ses, radyasyon vs. ölçüm ve değerlendirmeler yapılmalı, çalışanların insanca çalışabileceği ortamlar oluşturulmalıdır. Yangın merdiveni, asansör vb. bina iç ve dış donanımları İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun hale getirilmelidir.

21- Engelli olarak çalışan personel açısından da çalışma ortamındaki fiziki ve teknik şartların iyileştirilmesi, Erişilebilirlik izleme ve Denetleme Yönetmeliği kriterlerine uygun mekânsal düzenlemeler yapılarak, engelsiz bir yaşam için tüm üniversite bileşenlerinin gerekli duyarlılığa sahip olması amacıyla kurum içi eğitimlerin verilmesi ve engelli erişimine uygun ulaşım olanaklarının arttırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır.

22- Bütün üniversite personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi gibi zorunlu olarak "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi" verilmelidir. Toplumsal cinsiyet rollerine göre görevlendirmelere son verilmeli ve kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır. Kadına yönelik şiddet ve tacizle mücadele için daha etkili önlemler alınmalıdır.