Üniversite sözleşmeli personel alımı yapıyor

Üniversite sözleşmeli personel alımı yapıyor
Galatasaray Üniversitesi bünyesine güvenlik ve destek personeli pozisyonlarında toplamda 29 sözleşmeli personel alımı yapacak. İşte başvuru şartları..

İstanbul'da eğitim öğretim hizmeti veren ve devlet üniversiteleri arasında bulunan Galatasaray Üniversitesi bünyesine güvenlik ve destek personeli pozisyonlarında toplamda 15 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvuru şartları neler ?

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
 6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru şekli ve zamanı

Adaylar başvurularını bugünden itibaren 9 Mart 2023 tarihine kadar Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapabilecekler.

Başvuru sırasında istenen belgeler neler ?

 • Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.)
 • Diploma/mezuniyet belgesi ve sertifikaların onaylı fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı / T.C kimlik kartı fotokopisi
 • Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan
 • KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi
 • İlanda yazılı olan özel şartlar ile aranan nitelikleri gösterir belgeler ve sertifikalar (İlanın yayınlandığı tarih itibariyle istenilen sertifikalara sahip olmak gerekmektedir.),
 • 1 adet fotoğraf.