İzmir Katip Çelebi Üniversitesi personel alımı: 18 sözleşmeli personel alınacak! Son başvuru 17 Nisan

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi personel alımı: 18 sözleşmeli personel alınacak! Son başvuru 17 Nisan
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, hizmet birimlerinde değerlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere toplam 18 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır..

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilecek 18 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alım, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2'nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi 17 Nisan 2023 olarak belirlenmiştir.

Adaylar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi resmi internet sitesi www.ikcu.edu.tr üzerinden temin edebilecekleri başvuru formu ve istenen diğer belgelerle birlikte şahsen üniversitenin Rektörlük evrak kayıt birimine başvuruda bulunmalıdır. Posta veya diğer yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yalnızca Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde ikamet edenler posta yoluyla başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI

izmir-katip-celebi-universitesi-personel-alimi-18-sozlesmeli-personel-alinacak-son-basvuru-17-n (2)

Adaylarda aranacak genel şartlar şunlardır:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5. Başvuru tarihi itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

6. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. Çeşitli KHK'larla kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz,

8. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak,

9. Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

BAŞVURU EVRAKLARI

Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

1- Başvuru formu (Üniversitenin web sayfasından temin edilecektir),

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir),

4- KPSS Sınav Sonuç Belgesi,

5- Nitelikler bölümünde istenilen alanda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar,

6- Barkotlu SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir),

7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir),

8- 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş),

9- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir),

Başvuru dosyalarının eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir. Başvuruda bulunan adayların istenilen belgeleri zamanında ve doğru bir şekilde teslim etmesi, olası aksaklıkların önüne geçecektir.