Üniversite Mülakatsız Sözleşmeli Memur Alıyor

Üniversite Mülakatsız Sözleşmeli Memur Alıyor
06 Mart 2023 Tarihli ve 32124 Sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan ilana göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde birimlerde çalıştırmak üzere mülakatsız sözleşmeli memur alımı yapacağını duyurdu. İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 06 Mart 2023 Tarihli ve 32124 Sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan ilana göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde birimlerde çalıştırmak üzere mülakatsız sözleşmeli memur alımı yapacak.

Kadro dağılımı nasıl olacak ?

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanında kadro dağılımı aşağıdaki gibi belirlendi.

 • Büro Personeli - 11 Kişi - Lisans & Önlisans
 • Destek Personeli - 1 Kişi - Lise

Başvuru şartları neler ?

Başvuru yapacak adaylardan istenen şartları aşağıdaki gibi olacak

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 5. Askerlik ile ilişiğinin olmaması gerek,
 6. 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları ilanın ilk başvuru tarihi itibarıyla taşıyor olmak,
 8. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 10. İş tecrübeleri ve istenilen sertifikalar ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir.
 11. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
 12. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
 13. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 14. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

Başvuru şekli ve zamanı

Şartları taşıyan adaylar başvurularını 21 Mart 2023 tarihine kadar başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurular şahsen veya noterden onaylı vekalet ile Üniversitenin Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne yapabileceklerdir. Başvuru formu www.bilecik.edu.tr den indirilebilecektir.