Amirle yapılan görüşmeyi kayıt suç mu? Danıştaydan emsal karar!

Amirle yapılan görüşmeyi kayıt suç mu? Danıştaydan emsal karar!
Memurun amirleriyle yaptığı görüşmeleri kaydetmesi nedeniyle Memurluktan ilişiğinin kesilmesi işlemenin hukuka aykırı olduğu Danıştay tarafından onandı.

Bir üniversitenin Teknik Daire Başkanlığında Aday Memur olarak göreve başlayan davacı memurun amirleriyle yaptığı görüşmeleri kaydetmesi nedeniyle Memurluktan ilişiğinin kesilmesi işlemenin hukuka aykırı olduğu Danıştay tarafından onandı.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; dava konusu işlemin, tesis edildiği tarih itibarıyla soruşturma yapılmadan ve davacının savunması alınmadan tesis edildiği, işlemin sebebi, dayanağı bilgi ve belgeler gibi konularda herhangi bir ayrıntıya yer verilmediği, sebep ve amaç unsurları bakımından belirgin olmayan işlemin iptali gerektiği; bu durumda davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Dava konusu işlemin gerekçeli olduğu, davalı hakkında soruşturma yapıldığı belirttirilerek Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin. İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile Mahkeme kararının kaldırılması, dava konusu işlemin iptali ve yoksun kaldığı parasal hakların davacıya ödenmesi yolundaki temyize konu . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın . İdare Mahkemesine gönderilmesine, 29/03/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.